צעדים והמלצות לצמצום הרגולציה והבירוקרטיה ברישוי העסקים – מענה לקול קורא

בחודש אפריל 2021 פרסם צוות מדיניות רגולציה קול קורא המזמים את הציבור הרחב להשתתף בתהליך גיבוש תוכנית למדיניות רוחבית ברגולציה להתמודדות עם משבר הקורונה.

הפורום הרים את הכפפה והוציא מכתב המפרט את הצעדים ההכרחיים לשם הפחתת הרגולציה על בעלי עסקים בכול הנוגע לתחום רישוי עסקים.

הפורום המליץ עך ביטול התנאים והסייגים להוצאת רישיון עסק בהליך מקוצר, לצמצם את מספר מסלולי הרישוי המקוצרים למסלול אחד כך שרישיונות עסק יוצאו במסלול רגיל או במסלול מקוצר- בניגוד ל 4 מסלולי רישוי הקיימים היום, לפשט את ניסוח הוראות חוק רישוי עסקים ותקנותיו שכן הם מנוסחים באופן מורכב מסורבל ובלתי מובן, ליישם את הליכי החקיקה הנוגעים הלקלה על מתן רישיונות לבעלי העסקים בכול הנוגע לקיום דיני התכנון והבניה, לפרסם הנחיות לעסקי מזוןם הפועלים מהבית ולמשאיות מזון.

בעקבות משכתב זה זומנו מייסדי הפורום לדיון שולחנות עגולים שהתקיים ביום 27/5/21 בנושא קידום רגולציה חכמה ככלי יציאה ממשבר הקורונה על ידי צוות מדיניות רגולציה של משרד המשפטים, ראש הממשלה ומשרד האוצר. 

עוד בנושא:

דוח המלצות הצוות – תכנית לאומית למדיניות רגולציה

דוח ההמלצות ליצירת תכנית לאומית למדיניות רגולציה חכמה שערך הצוות הבינמשרדי התפרסמה, וכוללת סקירה על בעיות היסוד, החסמים, והמלצות.

ברשימת הגופים שהגישו ניירות עמדה ועל בסיסם התגבש הדו"ח מופיע גם פורום רישוי עסקים.