הערות פורום רישוי עסקים לטיוטת תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות)(תיקון מס' 2), התשפ"ב-2022

במרץ 2022 משרד הפנים  פרסם טיוטת תקנות המקנות פטורים חלקיים ל 73 סוגי עסקים, מהגשת תוכניות כחלק ממסמכי בקשה לרישיון עסק. (תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות)(תיקון מס' 2), התשפ"ב-2022. 

הפורום לרישוי עסקים בישראל הגיש את הערותיו על טיוטת התקנות למחלקת החקיקה במשרד הפנים, ולפיהן התקנות חוטאות למטרתן: 

התיקון המוצע אינו חוסך בירוקרטיה או עלויות לבעל העסק

כאשר בעל עסק מגיש בקשה לרישיון עליו לצרף לבקשה תוכנית עסק, מפה מצבית ותרשים סביבה של העסק. לטיוטה זו קדם תיקון בחקיקה לפיו החל מ 1.4.2022 כל העסקים המגישים בקשה לרישיון באחד המסלולים המקוצרים- תצהיר או מזורז א' , יהיו פטורים מצירוף של מפה מצבית ותרשים סביבה ויהיה עליהם לצרף לבקשה לרישיון תוכנית עסק בלבד.

במישור הכספי: רוב רובה של העלות להכנת תוכניות נובע מהצורך להכין תוכנית עסק. העלות להכנת תרשים סביבה ומפה מצבית הינו שולי- ולכן כאשר מחייבים בעל עסק להגיש "רק" תוכנית עסק- ההוצאה הכספית המהותית המגיעה לאלפי שקלים אינה נחסכת.

במישור הבירוקרטי: מרגע שבעל עסק צריך לשכור את שירותיו  של עורך תוכניות המוסמך לכך (אדריכל, מהנדס או הנדסאי), כדי שיכין עבורו תוכניות, הפטור מהצורך בהכנת חלק מהתוכניות, שממילא מכין אותן בעל מקצוע, אינו חוסך לבעל העסק כל טרחה בירוקרטית. עדיין עליו לפנות לבעל המקצוע על מנת שזה יכין עבורו את התוכניות.

הרגולציה אינה מופחתת בפועל אלא מחמירה

רפורמת הרישוי הדיפרנציאלי יצרה לא פחות מ 4 מסלולי רישוי, כאשר לכל נותן אישור קיימים קריטריונים שונים הקובעים באיזה מסלול רישוי ירושה העסק. לאחרונה התווספה לכך טבלה בעלת קריטריונים שונים לפיהם נדרשים אישורי נגישות חלקיים ועתה מבקש המחוקק להוסיף טבלה נוספת, עם קריטריונים נוספים.

בעל העסק המנסה למצא דרכיו במבוך אינו יכול לכלכל מעשיו ללא תיווך ובכך לא רק שהרגולציה אינה מופחתת בפועל אלא אף מחמירה.