דוח המלצות הצוות – תכנית לאומית למדיניות רגולציה

דוח ההמלצות ליצירת תכנית לאומית למדיניות רגולציה חכמה שערך הצוות הבינמשרדי התפרסמה, וכוללת סקירה על בעיות היסוד, החסמים, והמלצות. 

ברשימת הגופים שהגישו ניירות עמדה ועל בסיסם התגבש הדו"ח מופיע גם פורום רישוי עסקים. 

עוד בנושא: