מאמרי דעה

ניירות עמדה

הערות פורום רישוי עסקים לטיוטת תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות)(תיקון מס' 2), התשפ"ב-2022

במרץ 2022 משרד הפנים פרסם טיוטת תקנות המקנות פטורים חלקיים ל 73 סוגי עסקים, מהגשת תוכניות כחלק ממסמכי בקשה לרישיון עסק. (תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות)(תיקון מס' 2), התשפ"ב-2022.

הפורום לרישוי עסקים בישראל הגיש את הערותיו על טיוטת התקנות למחלקת החקיקה במשרד הפנים, ולפיהן התקנות חוטאות למטרתן:

רישיון עסק הוא לא פרס
מאמרי דעה

רישיון עסק אינו "פרס" לבעל העסק

תוך הליך יישום עקרונות וועדת הבר החליט מאן דהוא כי מתן רישיונות בהליכים מקוצרים מהווה "פרס" ומבטא "מתן אמון" בבעל העסק. שינוי תפיסה זו תביא להפחתת הנטל הרגולטיבי.

ניירות עמדה

דוח המלצות הצוות – תכנית לאומית למדיניות רגולציה

דוח ההמלצות ליצירת תכנית לאומית למדיניות רגולציה חכמה שערך הצוות הבינמשרדי התפרסמה, וכוללת סקירה על בעיות היסוד, החסמים, והמלצות.

ברשימת הגופים שהגישו ניירות עמדה ועל בסיסם התגבש הדו"ח מופיע גם פורום רישוי עסקים.

ניירות עמדה

מכתב ליו"ר ועדת הפנים והסביבה – חסמי רישוי עסקים בכלל ובמגזר

לאור כניסתו של ח"כ סעיד אלחרומי לתפקיד יו"ר וועדת הפנים והגנת הסביבה, שלחו לו חברי פורום רישוי עסקים מכתב המברכו לרגל קבלת התפקיד, והפנו את תשומת ליבו לכשלים בהליך רישוי עסקים ובמיוחד לכשלים במגזר הערבי הדורשים התייחסות ותיקון.