הערות לפרק רישוי עסקים בטיוטת הצעות הממשלה על התוכנית הכלכלית לשנים 2021-2022

פורום רישוי עסקים העביר הערותיו לטיוטת הצעת החלטה לממשלה בדבר שינויים מבניים שיעלו לדיון במסגרת דיוני תקציב המדינה לשנים 2021- 2022.

טיוטת הצעת החוק כוללת שינויים רבים בתחום רישוי העסקים ובכללם הקמת וועדת אסדרה אשר תהיה אחראית על פרסום המפרטים האחידים, ביטול תאריך יעד לפרסום המפרטים האחידים ועוד. הפורום הביע את חששו כי הקמת וועדת האסדרה  תחליף את הצורך האמיתי והעמוק בשינויים רגולטיביים בהליך הרישוי, ולא תביא להקלה על בעלי העסקים.

במענה לקול קורא הציגו חברי הפורום את עמדתם בפני צוות מדיניות הרגולציה: 

עוד בנושא:

דוח המלצות הצוות – תכנית לאומית למדיניות רגולציה

דוח ההמלצות ליצירת תכנית לאומית למדיניות רגולציה חכמה שערך הצוות הבינמשרדי התפרסמה, וכוללת סקירה על בעיות היסוד, החסמים, והמלצות.

ברשימת הגופים שהגישו ניירות עמדה ועל בסיסם התגבש הדו"ח מופיע גם פורום רישוי עסקים.